Dopis pro tebe srpnový

Drahý/á/ a vzácný/á/ před Bohem,

dnes bych Tě chtěla oslovit Tvým jménem.../Protože však píšu vám všem, doplňte si ho prosím sami do těchto řádků. /

Tvoje jméno je krásné a vzácné. Jméno má svůj význam, nese tajemství člověka a Jeho poslání. V poslední knize Bible se píše: „Dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“/ZJ 2,17/ Nevím, jak jsi se svým jménem spokojen/a/, jestli ses v něm našel/našla/. Ježíš je ale Ten, kdo tě volá novým jménem. Oslovit někoho jménem znamená do jisté míry ho znát. Bůh jediný nás dokonale zná, lépe než my sami sebe. Ježíš má proto pro každého z nás jedinečné nové jméno, které nás vyjadřuje až do morku kostí a odkrývá naši podstatu. On nás s láskou oslovuje tímto jménem.

V Jeho očích odkrýváme, kdo jsme. Učíme se být tím, co jsme, z podstaty i navenek. Ježíš touží, abychom poznali tajemství svého jména, tajemství poslání, které On nám daroval jako výraz největšího daru v životě, výraz vztahu k Němu.

Anděl Gabriel řekl Marii: „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ Josefovi pak řekl ve snu: „Dáš mu jméno Ježíš, neboť On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

Jméno Ježíš znamená „Bůh je spása“. Ježíš přijal jméno a přijal poslání. Jeho pokrmem bylo naplnit vůli Otce, splnit poslání. Jeho chudobou byla naprostá vyprázdněnost, svoboda pro poslání od Otce. A Ježíš dokonal své poslání na Zemi v naprostém darování se. V životě i ve smrti na kříži nechal na sebe dopadnout důsledky všech našich hříchů a vzal je na sebe. Tak zaplatil za nás, abychom se mohli vrátit DOMŮ do nebe. Bez Jeho oběti by tento návrat nebyl možný. Kdyby na nás plně dopadly důsledky našich a cizích hříchů, zničilo by nás to. On nás ale chrání. Chrání nás mocně od zlého a pokud na nás zlo dolehne, mocí své lásky je dovede proměnit v dobro pro nás . On nás nesmírně miluje a nechce ztratit žádného z nás. Už nás spasil, ale je na nás, zda zaplacenou „vstupenku

do nebe“ přijmeme nebo odmítneme.

Chystáme se oslavit slavnost sv. Kláry. „Obdivuhodná žena, Klára, JASNÁ dle jména i ctnostmi, narodila se v městě Assisi...“ Její matce bylo zjeveno: „Přivedeš na svět světlo, které způsobí, že na zemi bude jasněji.“/LegCl / Klára - „Chiara“ italsky - znamená „jasná“. Ona se pro druhé stala světlem. Nesla v sobě Ježíše, Světlo a Jím zářila. Splnila své poslání, její jméno bylo vtěleno do života.

Byli jsme stvořeni Bohem a každý z nás nese v sobě nové jméno, poslání, které má splnit na tomto světě. Kdo pozná a obejme své poslání, spolupracuje s Bohem, aby ho naplnil, najde ve svém poslání především svůj jedinečný vztah k Bohu a smysl života. Křtem svatým jsme radikálně odpověděli Bohu na Jeho pozvání plně Mu patřit. Křesťanům říkali také lidé „Kristovci“, ti, kdo patří Kristu. Žít plně pro Ježíše, s Ježíšem a v Ježíši je naše nejhlubší poslání, které nás vede do hlubin Srdce Nejsvětější Trojice, samého Boha. Z tohoto základního poslání vychází potom všechna ostatní jedinečná poslání člověka

od Boha. Patříme-li Kristu, neseme Jeho život v našem životě. Náš život by tak měl odrážet krásu života a postojů Ježíše. Dorůst k tomu je celoživotní škola a poslání.

Když pozvete třeba sto malířů a řeknete jim, aby nakreslili stejného člověka, každý z nich ho namaluje jedinečným, originálním způsobem. Pokud neseme Ježíšův život

v sobě, tak každý z nás tuto skutečnost, podle našich vnitřních a vnějších darů, vyjádří jinak, jedinečně a originálně. Poneseme světu Ježíšovu podobu a budeme tak darem druhým. Ty jediný/á/ můžeš světu přinést Ježíše jako Ty - jedinečně. Jsi nenahraditelný/á/, protože jako člověk jsi originál. Jsi zván/a/ k velkému dobrodružství objevit Ježíše, žít s Ním a přinést světu Ježíše, jak jej můžeš přinést jen a jen Ty / a nikdo jiný!!!/. Jsi vzácný/á/ pro Boha a pro svět.

Tak Ti v blízkosti svátku Panny Kláry, „Jasné“, přeji i na její přímluvu odvahu otevřít se objevení Ježíše a daru nového jména, které má Bůh od věků ukryto pro Tebe. Kéž

v Jeho očích, v očích Lásky svého Boha, nalezneš, kým skutečně jsi, a vydáš se na dobrodružství s Bohem uskutečnit své nenahraditelné poslání...

S vděčností Bohu za Tvou nenahraditelnost a jedinečnost Tvého jména

sestra MIRIAM/tj.„Bohem milovaná“/