Lednový Dopis pro Tebe

Krásný Boží človíčku!

Obdivuji, jak Tě Pán stvořil krásného. Ano, Tebe, nedívej se kolem sebe, ke komu to mluvím. Jsi to právě Ty, který jsi krásný, nádherný, prostě super dílo ze samotné ruky Nejvyššího. Nestřílím si z Tebe, mluvím naprostou pravdu.Věříš tomu?

Bůh je Láska. Všechno, co stvořil nese pečeť Jeho lásky. V Písmu čteme, jak Bůh shlédl na všechno, co stvořil a viděl, že je to dobré. Jsi stvořen dobrý. Bůh je dokonalý, a proto ses Bohu naprosto podařil. Bůh se nezmýlil v tom, jak Tě stvořil.

Představ si, že pozoruješ vynikajícího umělce, který kreslí svůj obraz. Dá do něj všechny své schopnosti a až ho dokončí, s láskou se na něj podívá...Obraz je krásný a dobrý. Umělec má moc dát obrazu život. Ale vplíží se nepřítel a obraz poškrábe, poničí.... Když obraz sám na sebe pohlédne, začne zpochybňovat umělce. Myslí si, že se umělci nepodařil. Umělec znovu pohlédne na svůj obraz a s bolestí vidí, že je poškrábán. S láskou řekne: „Můžu Tě opravit, udělám z Tebe a z Tvých ran ještě krásnější obraz, ale kvůli Tvým ranám, které je třeba opravit, to bude bolet. Souhlasíš? Dáváš mi plný souhlas k této opravě...?“ Pokud obraz přes svůj strach z opravy a bolesti řekne „FIAT“, začne práce. Začne ale také nový vztah mezi umělcem a obrazem, vztah plný slitování a milosrdenství, pochopení a lásky. A tento vztah bude hluboce vtisknut do nové, zářivější podoby obrazu.

Ty jsi obraz Boží, vynikající dílo Nejvyššího. Prostě ses neskutečně Bohu podařil. Setkal ses ale se zlem, s následkem hříchu a jako obraz Boží byls porušen. Proto zakoušíš

ve svém prožívání disharmonii, zakoušíš náklonnost ke zlu, přestože toužíš po dobru, zakoušíš omylnost svého rozumu, temnotu. To všechno jsou následky dědičného hříchu, porušení zlem. Ve své podstatě jsi krásný, ale potřebuješ láskyplnou ruku umělce, které se s důvěrou svěříš, aby Tě On sám znovustvořil a vytvořil z Tebe obnovením ještě krásnější dílo. Za tuto obnovu Ježíš zaplatil svým životem.

Ježíš Tě zve k této obnově, nenutí, dává svobodu říci „ano“ i „ne“. Chce, aby tato obnova byla vzájemným vztahem lásky a láska je o svobodném rozhodnutí. Ježíš Tě zve znovu svobodně vstoupit do plnosti svátosti křtu svatého...Křtem se stáváš křesťanem. Tento název je od Krista. Tak, jak nevěsta při svatbě dostane příjmení ženicha, protože mu patří, tak Ty se při křtu stáváš celý Kristův, křesťan. Nakolik ale bereme tuto skutečnost vážně? Nakolik bereme vážně a naplno, že už nepatříme sobě, ale dobrovolně se vracíme do Boží náruče a patříme cele Kristu, Bohu...? On se narodil jako dítě, cele se nám daroval a za nás se obětoval, abychom se mohli vrátit do plného společenství s Bohem. Správná odpověď na naprosté darování je také naprosté darování se. Pokud vezmeme vážně svůj křest, vstupujeme z lásky do naprostého darování se Bohu, který se nám zcela daroval.

V tomto vztahu pak budeme obnoveni. Tam, kde v manželství dochází ke skutečné lásce, začne se jeden podobat druhému. Jeden je druhému natolik darem, že žije tím, čím žije i druhý. Manželství je jedno z nejkrásnějších podobenství o vztahu mezi Bohem a člověkem. Pokud budeme žít s Bohem naplno a cele se mu darujeme, naučíme se, nakolik je to pro nás tvory jen možné, dívat se Jeho očima na nás, na druhé i svět kolem nás. Toto je možné ale jen v naprostém darování se, v poznání lásky. Pokud žijeme vedle druhého, moc ho nepoznáme. Pokud žijeme s druhým a pro druhého, poznáváme ho stále víc.

Bůh nás stvořil, Ježíš přišel, aby žil s námi a pro nás. Otec to tak chtěl. Bůh nás dokonale zná, lépe, než my sami sebe . Zná nás pohledem lásky. Pokud chceme odpovědět, pravdivě odpovědět, je to možné jen láskou a životem pro Něho a s Ním. Tak se nám dá poznat a pokud Ho skutečně poznáme v Jeho kráse a pokorně přijmeme tento dar, budeme navěky zamilováni do Krásného Boha, který nás stvořil krásnými a ve všech našich ranách a poškozeních nás stále obnovuje, abychom byli ještě krásnější

podle podoby nejkrásnějšího z lidských synů, Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného.

A tak Ti, krásný človíčku, přeji, abys plně vstoupil do krásného vztahu s našim nádherným Bohem.

Tvoje sestra Miriam