Dubnový Dopis pro Tebe

Drazí!

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“/Flp 2,5-11/

Každým rokem v tuto dobu prožíváme nově s celou církví největší křesťanské svátky, Velikonoce. Ježíš, náš milovaný Pán a bratr, položil za nás život, aby nás vykoupil. Dovršil své poslání tady na zemi, poslání, pro které žil celým svým srdcem a celým svým bytím, vším, co byl. Otec nám daroval svého Syna. Narodil se jako Dítě v Betlémě a žil náš pozemský život. Nechal na sebe dopadnout všechny důsledky zla a pod jejich tíhou umírá na kříži. Díky tomu se my ve spojení s Ním ocitáme v bezpečí před zlem. Dočasně nám může zlo ublížit, ale pokud se rozhodneme pro Boha, nemůže nám ublížit napořád, věčně. V tom je vítězství Krista, v tom je vítězství i naše, které za nás zaplatil Ježíš obětí svého života. „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“

V listu sv. Pavla Filipanům zaznívají slova o poslušnosti Ježíše. Ježíš ve vztahu k Otci poznával své poslání a byl mu naprosto poslušen. Z Jeho úst zaznívají slova: „Mým pokrmem je plnit vůli mého nebeského Otce..“ Ježíš daroval všechno, daroval sám sebe, aby vyplnil svůj úkol, poslání, vůli nebeského Otce. Jeho posláním bylo ukázat nám lidem Otce, Jeho lásku, která nemá hranic. V Ježíši láska našeho Boha bere na sebe všechny bolesti světa a důsledky hříchu proto, abychom v Něm bolest a hřích „ porazili“ láskou, která vše proměňuje. Nabízí nám cestu zpět domů do Jeho náruče. Vítězství nad hříchem, bolestí a našimi strastmi je

pro nás pro každého nadosah. Stačí žít s Bohem, naslouchat Mu a poslouchat Ho.

V protikladu k Ježíši čteme napříč celou Biblí o neposlušnosti lidí. „Neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarputilého a zlého srdce, obraceli se ke mně zády, a ne tváří.“/ Jer 7,24/ „ Nebuďte jako vaši otcové, k nimž volávali dřívější proroci: ‚Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků!‘ Ale neposlechli, pozornost tomunevěnovali, je výrok Hospodinův.“/ Zach 1,4/ „Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku.“/ Tit 1,16/

My všichni lidé máme tendenci Bohu nedůvěřovat. Ještě jsme schopni odříkat nějakou modlitbu, dát Mu vnější dar.. Jsme ale ochotni darovat Mu zcela sami sebe, poslouchat Ho jako skutečného Pána? Jsme ochotni pustit Boha zcela do našeho života, aby Ho řídil? Pokud bychom Bohu skutečně věřili, že je Láska, Všemohoucí, Vševědoucí, bylo by naprosto logické odevzdat se Mu v důvěře dítěte a nechat se Jím vést, dát Ho na první místo v našem životě. Nemáme být loutkami, ale spolupracovníky na dobrodružství našeho osobního života, spolupracovníky na utváření světa, který je k Jeho obrazu, obrazu Lásky. Zažili jste už radost

z poslušnosti Bohu? Když poslechnete Jeho přikázání, Jeho slova, stáváte se Jeho darem

pro tento svět, darem dobra, lásky, pokoje. Toto darování se přináší plnost radosti. Když

v modlitbě, vztahu s Ním, poznáváte, jak žít, jaký další krok udělat ve svém životě, a poslechnete, začnou se dít nádherné věci, stanou se zázraky zpečetěné Bohem. Každý krok naslouchání Bohu, otevřenosti a poslušnosti Jemu je velkým dobrodružstvím vztahu lásky

s Ním. Žijeme-li v této poslušnosti, náš život se stane chválou za Jeho lásku, kterou potkáváme na každém kroku. Staneme se tak svědky Jeho konání a všemohoucnosti.

Ježíš nám ukázal cestu, cestu poslušnosti, která nebyla jednoduchá, šla až na kříž. Čím je cesta těžší, je zapotřebí větší důvěryplné odevzdanosti. Právě naprostou důvěrou se ale otevíráme zázrakům Božím. Ježíšova křížová cesta byla proměněna Láskou a stala se zázrakem vykoupení pro celý svět.

Mnoho zázraků a krásných věcí se nestane, protože nejsme poslušni. Začneme-li však poslouchat Boha, najdeme bohatství, které nám nikdo nevezme. Objevíme Jeho lásku a moc.

A tak Ti přeji nové a pevné rozhodnutí darovat se znovu Ježíši při obnově křtu a spojit se s Ním v láskyplné poslušnosti poslání, které je Ti darováno spolu s Ním pro záchranu Tvou a všech, které Ti v životě Bůh daroval.

Radostné ALELUJA z poznání Jeho lásky a moci o těchto Velikonocích

Ti vyprošuje

sestra Miriam