Červnový Dopis pro Tebe

Ahoj Příteli, Přítelkyně Ježíšova Srdce!

Červen je měsíc Ježíšova Srdce. Uctíváme boholidské Srdce Ježíše, podstatu Ježíšovy osoby. Bůh je Láska. Jeho nejhlubší podstatou je Láska. Všechno ostatní, co On koná, vychází jen a jen z Lásky.

Ano, Bůh je ve své podstatě Láska. On nás stvořil ke svému obrazu, a proto i podstatou naší bytosti by měla být láska. Žít láskou znamená žít vztahem k druhému. Díky hříchu však v nás často vládne sobectví a pýcha, a tak nejsme pravdivě obrazem Božím. Místo Boha, vztahu k Němu, jsme postavili do středu svého života sami sebe a své plány.

Ježíš přišel na svět, aby nám ukázal podstatu své osoby, aby nám ukázal své Srdce, Lásku. On žije zcela vztahem k Otci. Tím, že nám ukazuje Lásku svého Srdce, ukazuje nám zároveň Lásku Otcovu. Sám říká: „Já jsem v Otci a Otec je ve mně.“ Láska je vztah, spojení mezi dvěma osobami. A vůle Boží je, abychom my byli s Bohem v lásce spojeni. Ježíš nás k tomu nabádá: „Zůstaňte v mé lásce....“ Nabízí nám spojení s Ním, protože On touží po tom, aby Jeho Láska naplnila naše srdce, naši podstatu. Ježíš touží po tom, aby nám zcela daroval své Srdce. Nabízí nám intenzivní, důvěrný vztah, který zcela naplní náš život. On nám může dát skutečné přátelství a partnerství v Lásce, které neruší ostatní vztahy, ale naopak je zintenzivní, posilní, očistí a zdokonalí.

Láska k Bohu a bližnímu je jen jeden silný proud. Jestliže se necháme strhnout vztahem k Ježíši, necháme se strhnout ke skutečnému prožívání lásky k Němu, povede nás tato síla lásky k lásce ke všem ostatním. Ježíš žil zcela pro vztah k nebeskému Otci, byl s Ním zcela sjednocen. Se stejnou silou Lásky miluje nás, protože jsme Mu byli Otcem darováni. Láska je jen jedna. Pokud je srdce plné lásky, nezbude v něm místo pro sobectví, pýchu, hřích. Jediné, co nás promění, co nás naplní láskou je vztah k Ježíši. Pokud svým srdcem budeme milovat Ježíše, budeme zcela ponořeni do vztahu k Ježíši, nezbude v srdci místo pro hřích, pro zlo. A protože v Ježíšově Srdci je Láska ke všem lidem i my budeme naplněni touto Láskou. Našim nejbližším budeme rozdávat to, co jsme přijali a dostali darem. Sami víme, že pokud nás nějaký člověk miluje, jak snadněji se nám potom přistupuje k druhým v postoji lásky. Pokud se necítíme milování, uzavíráme se a stagnujeme. Ale my všichni jsme milováni. Není nikdo na světě, kdo by nebyl milován a objímán Láskou Boží. Jen je potřeba naučit se tuto Lásku vnímat, přijímat ji, odpovídat na ni, aby se nám stala pramenem, ze kterého pijeme proud živé vody, která dává Život našemu lidskému životu. Byli jsem stvořeni pro vztah k Bohu, a proto každá duše nesmírně žízní po skutečné Lásce, žízní po Bohu a Jeho Lásce. Jestli to víme, proč ještě hledat pramen, lásku pro srdce tam, kde není?

Žít plně vztahem k Bohu můžu kdekoliv. Ráno se probouzím a můžu Bohu děkovat za další den a prosit za doprovázení, vedení. Jít či běžet do práce, školy můžu s Ním. Nemusím se myšlenkami toulat všude možně, ale můžu mít srdce a mysl u Něho. V práci musím myslet na mnoho povinností, ale během nich se mohu naučit utíkat do vztahu, k Lásce. Říká se: „Ve dvou se to lépe táhne.“ Nejsem na všechno sám, sama. On je se mnou a můžu pozvat svého velkého Přítele a Boha, který je Všemohoucí a Vševědoucí, do všeho, co dělám a co řeším. Jak jsme rádi, když máme člověka, se kterým se můžeme poradit, sdílet se s Ním. Děkujme za dar takového přítele, ale vězme, že Přítel Ježíš s námi také touží sdílet vše, čím žijeme. Od rána do večera můžu sdílet s Ježíšem svůj život. Celý den se může stát velkým vztahem lásky, do kterého zahrnuji všechny ostatní lidské lásky a vztahy, které tím nejsou ochuzeny, ale posvěceny Boží přítomností. Neustálý vztah s Ježíšem a Jeho Láskou promění naše srdce, aby se podobalo Jeho Srdci. V našem srdci pak bude On, Láska, Pokoj, Radost, Štěstí. V našem srdci tak začne přebývat nebe, pro které jsme byli stvořeni a kam směřujeme celou svou bytostí.

Proto Ti dnes přeji, ať žiješ stále s Ježíšem, abys tak poznal/a/ Jeho Lásku, Jeho Srdce a začal/a/ prožívat blaženost vztahu s Ním, blaženost nebe i uprostřed bolestí a trápení pozemského života..

Štěstí z přátelství s Ježíšem

Ti vyprošuje sestra Miriam