Vánoční Dopis pro Tebe

Pokoj a radost Tvému adventnímu putování a očekávání!

Nejen v této době, ale po celý život Ti přeji pokojný a radostný Advent. Je to čas, kdy se připravujeme na příchod Ježíše...a On k nám přichází stále. Advent a Vánoce můžeme mít každý den, když je naše srdce připraveno přijmout Ježíše, žít s Ním, chodit s Ním a v lásce se Mu odevzdat.

Bůh, velký Bůh, tak miloval svět, že nám poslal svého jediného Syna Ježíše Krista. Když jsme zhřešili a vzdálili se od Boha, On sám nám vychází vstříc. Bůh přichází v podobě Dítěte, On Všemohoucí jako slabé Dítě, On Veliký jako Maličký, On Stvořitel jako Člověk. Proto se raduj a jásej velkou radostí! Vesel se a nepřestávej, protože je skončeno Tvé otroctví.

Ježíš Veliký jako Maličký přichází, aby Ti rozvázal pouta, vzal Tě láskyplně za ruku a vyvedl Tě z otroctví hříchu a zla...Ježíš dobrý Pastýř přichází a nabízí Ti svou dlaň, aby ses jí pevně chopil. Půjde s Tebou bezpečně zpět domů k nebeskému Otci. Povede Tě, abys nezabloudil. Když Ti dojdou síly, vezme Tě na svá ramena, na ramena milosti, abys byl nesen Jeho Láskou. Utečeš-li z této cesty, ztratíš-li se a zapadneš třeba i v temnotách, On Tě bude dál hledat, nikdy to nevzdá a dál Tě bude něžně a pevně vábit na pravou cestu domů do nebe...Sám říká: „Já jsem Cesta.....vystupuji k Otci svému a Otci vašemu..“ Ježíš sám je největší DAR VÁNOC. Proto si všemi dárky připomínáme, že jsme obdarováni samotným Bohem. On nás neustále zahrnuje rozmanitými dary. Největším darem je, že se nám Bůh sám daruje v Ježíši, našem Spasiteli.

Jsme zváni na cestu s Ježíšem zpět domů. On nás nenutí. Nabízí, vábí svou Láskou a Milosrdenstvím. Čeká na nás i v bolesti nad našimi hříchy, lhostejností...Půjdeme tedy spolu do Betléma? Půjdeme i dál do Nazareta, Jeruzaléma, abychom byli s Ním a nechali se zachránit...? Je to jen a jen na Tobě a Tvém rozhodnutí, veškerou milost a sílu sponzoruje On, sám Všemohoucí.

Pokud jdeš a půjdeš, čeká Tě nejkrásnější cesta životem i přes svou náročnost. On se nespokojí s tím, že Tě povede domů, dá Ti své Srdce, spojí se s Tebou Láskou a staneš se Mu podobným. Staneš se také DAREM Jemu i druhým...

A tak Ti přeji krásné Vánoce, krásnou oslavu narozenin Ježíše...

Kéž se necháš zvábit Jeho Láskou k Tobě, necháš se vzít za ruku a necháš se vést životem.

Kéž se i Ty v Jeho milosti zabalíš a rozbalíš jako vánoční DAR Bohu i lidem..

Vánoce naplněné krásou setkání s Ježíšem

i darem setkání se všemi lidmi, kteří jsou dobré vůle,

Ti ze srdce vyprošuje

sestra Miriam