Prázdninový Dopis pro Tebe

Pokoj a odpočinutí Tobě!

Je doba prázdnin, doba dovolených, doba odpočinku. Jsou chvíle, kdy je třeba nabrat nových sil a odpočinout si od každodenních námah. Lidé hledají způsob, jak nechat své tělo a psychiku odpočinout. A odpočine si i duše? Zmizí prázdnota? Dojde k naplnění? Jak dát odpočinout svému nitru? Ježíš nám ukázal cestu. On sám nás vybízí: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším.“/Mt 11, 28-29/

„Pojďte ke mně....“ Kolikrát načerpáme pokoj, radost v přítomnosti člověka, který je milý a má nás rád. Ježíš nás miluje a ví, že v Jeho blízkosti můžeme načerpat, pít z pramene Jeho lásky, síly, radosti. Zve nás tedy, abychom šli k Němu, On nám dá odpočinek... Dává tomuto odpočinku však také i své podmínky: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce...“ Máme vzít na sebe Jeho jho, jho lásky, která „je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá a není domýšlivá (…) nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy (…) nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.“/ 1Kor 13, 4-6/

Pokud žijeme pro lásku a rozhodneme se milovat, je to někdy obtížné, ale zachováme zdraví a pokoj své duši. Pokud je v nás nevraživost, závist, soudy a jiné špatnosti, nemáme čisté svědomí, nejsme v blízkosti Pána a i kdybychom byli v nejlepším fitness centru na světě, naše duše si neodpočine. Zlem vytváříme ve své duši nepokoj, napětí, které nám ubírá síly. Naopak v srdci, ve kterém je láska, je Bůh, a v Jeho blízkosti najdeme ty nejúžasnější procedury „relaxace a nabití síly“. Tak i přes námahu a těžkosti lásky máme v sobě odpočinek, pokoj a vnitřní sílu.

Ježíš nás vede ještě dál, když jsme se rozhodli vzít na sebe Jeho jho: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce..“ Středem života Ježíše byl vztah k Otci. Pokora je fascinace Bohem. Jak často jsme ale fascinováni něčím jiným...Třeba svými plány, co musíme stihnout, co si máme pořídit, co prožít, abychom byli šťastni. Pokud jsme však v blízkosti Boha nejvíc toho stihneme, pořídíme, prožijeme....ne však podle našich povrchních a žádostivých představ, ale podle Jeho moudrosti a lásky. Jak často nám naše představy o tom, co a jak má být, brání pokoji, radosti a odpočinku! Ježíš je tichý srdcem. Jeho srdce není zahlceno v neklidu spoustou věcí, ale je tiché, usebrané ve vztahu k Otci, je v náručí nebeského Otce, kde spočívá v Jeho lásce. I my jsme zváni k tichosti a spočinutí v Otcově náručí skrze naprostou odevzdanost ve všech situacích našeho života. Jestliže ve víře neustále odevzdáváme svou duši, tělo, život do Jeho rukou, nikdo nás z Jeho dlaní nevytrhne. Tam najdeme odpočinutí pro naše duše, prázdniny i uprostřed námah a křížů. On sám nás ponese a pronese tímto životem až k plnému narození do věčného života v okamžiku přechodu smrti. U Něho nás čekají věčné prázdniny bez námah a bolestí, v dynamice dobrodružství vztahu lásky s Ním, milujícím Trojjediným Bohem, a se všemi, kdo Mu patří.

Prázdniny v Jeho Lásce Ti vyprošuje

sestra Miriam