Postní Dopis pro Tebe

„Vyber si život, a budeš živ...“

Drazí!

Prožíváme dny velké obnovy našeho duchovního života, které nás mají připravit na nové hlubší darování se našemu Pánu Ježíši při Vigilii o Velikonocích. V těchto postních dnech si připomínáme Jeho Lásku. On položil svůj život, aby nás vykoupil, vzal nás denně za ruku a vedl bezpečně domů do nebe k našemu Otci. Ano, On se nám daroval a neustále se nám daruje. Touží po naší odpovědi. Na Lásku se odpovídá jen láskou. On nám dal všechno. Nabídl nám znovu nebe, když jsme ho hříchem ztratili. My Mu můžeme svobodně dát všechno, co jsme: náš život, naše dary, radosti, lásku, práci, vztahy, naši ubohost, náš hřích, selhání, pády… 

Prostě všechno... Jeho Láska může být pro nás velkým „magnetem“. Když Jí dovolíme, aby v nás působila, všechno v nás se „zmagnetizuje“ jedním směrem, k Němu. Tak v nás vznikne jednota, stálost, pokoj, integrita. On sám se stane středem našeho života. To je obrácení, pokání, pravá kajícnost. Ježíše nechme určovat, co je dobré a špatné. Učme se dívat na události Jeho očima. Když On bude vládnout v našem životě, budeme už zde na zemi prožívat v srdci nebe, nebe vztahu s Ním, nebe lásky uprostřed světa, ve kterém je ještě zlo a utrpení.

Naopak peklo je nechat vládnout sám sebe ve svém srdci se svým hříchem, ubohostí, krátkozrakostí, pýchou. Já chci rozhodovat, co je dobré a špatné. Já chci mít život ve svých rukou a chci žít podle svých představ. Já něco chci a další nechci, já, já, já… Třeba i chci žít s Bohem, ale já chci určovat jak… Toto není život ve vztahu s Bohem, který je nejvyšší Dobro, ale všechno se točí kolem našeho já. Schází nám neustálá otázka: „Pane, co chceš, abych udělal, co je dobro?“

V Panně Marii nebyla ani stopa zla. Její život byl ustavičným přijetím a díkůvzdáním, FIAT a MAGNIFICAT. Její myšlení, slova a činy se neustále točily kolem Boha „jako planety kolem Slunce“. Proto v sobě měla jen Boží krásu a Jeho jas.

V Písmu se říká: „Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ...Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej Ho a přimkni se k Němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů!“ / Dt 30,19/

Ano, vyber si život nebo smrt, nebe nebo peklo. Učiň středem svého života Boha nebo sebe. Učiníš-li středem života Boha, budeš mít v sobě lásku, světlo, štěstí, pokoj, život i uprostřed všeho dobrého či zlého, co se děje. Budeš-li středem Ty sám, zůstane v tobě směska všeho možného, také temnota, zlo, prázdnota, hřích… I tato postní doba Tě zve k volbě.

Modlím se, abys volil/a/ správně. Prosím Tebe o totéž.

Sestra Miriam