Svatodušní Dopis pro Tebe

Nejdražší Chráme Ducha Svatého!

Mnoho chrámů je dnes opuštěných, mnoho zničených, byl z nich „vyhnán“ Nejvyšší Bůh nezájmem svých malých nemoudrých tvorů. Nejsou to jen chrámy kamenné, ale i chrámy lidských bytostí. Ty jsi jedinečný chrám, ve kterém se Bůh rozhodl přebývat.

Svatý Pavel píše: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“/1 Kor 3,16 /

 

Máš vznešené poslání být Božím chrámem. Jak se staráš o tento chrám? Jak vypadá svatostánek Trojjediného Boha? Je třeba vyklidit harampádí zbytečností ve Tvém životě? Je třeba vyčistit ho pokáním za své hříchy? Je třeba opravit jeho zdivo a střechu obnovou Tvé víry? Co je třeba? Voláme v těchto dnech s celou církví k našemu dobrému Pánu o nové vylití Jeho Ducha, Ducha Lásky do našich životů. Ježíš nás ujišťuje: „Váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ /Lk 11,13/ A jinde říká: „ Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ /Jan 14,26/

Duch Svatý je Láska Otce a Syna, Vztah mezi Otcem a Synem. Byl darován nám lidem na kříži, o Letnicích, při křtu a biřmování... Je darován všem, kdo o Něj prosí a připraví Mu místo zachováváním Božího Slova, plněním Boží vůle. Pozvěme Ho s velkou touhou a vroucností, ať On sám nás naučí, jak být chrámem Nejvyššího. On je Voda, která nás očistí a osvěží. On je Oheň, který v nás zažehne a rozpálí Boží Lásku. On je Vítr, který nás bude unášet do hlubin Srdce Trojjediného. 

Prosme a bude nám dáno. Hledejme a nalezneme, jak cele patřit Duchu Svatému. On může Láskou ovládnout naše srdce, mysl, vůli, tělo... Duch Boží s naším dovolením nakonec pronikne každou chvíli našeho života, naši slabost, bídu, hřích. On prozáří cele naši duši i tělo, tak aby v nás nebylo nic, co Mu nepatří. Vše, co Mu darujeme, je proměněno v krásu nebe, ve věčný život v náručí Boha, který nás tak miloval, že nám daroval svého jediného Syna a skrze Něho Ducha Svatého, Ducha Lásky Otce i Syna.

sestra Miriam