Poutnický Dopis pro Tebe

Ahoj poutníku, poutnice!

Jdeš životem a trmácíš se. Často mají dny neuvěřitelnou rychlost a Ty jdeš a jdeš... už snad ze zvyku. Ano jdeš, běžíš, někdy se honíš. Ze všeho Tvého pachtění se za „něčím“ se stává stereotyp. Proč? Kam spěcháš? Co Tě nutí běžet, ztrácet? Jaký máš cíl?

Všichni kráčíme životem, který má své tempo, které nezastavíme. Jsou věci, které musíme stihnout… Dát dětem najíst, zavést je do školy, postarat se o nemocnou babičku.

Svatodušní Dopis pro Tebe

Nejdražší Chráme Ducha Svatého!

Mnoho chrámů je dnes opuštěných, mnoho zničených, byl z nich „vyhnán“ Nejvyšší Bůh nezájmem svých malých nemoudrých tvorů. Nejsou to jen chrámy kamenné, ale i chrámy lidských bytostí. Ty jsi jedinečný chrám, ve kterém se Bůh rozhodl přebývat.

Svatý Pavel píše: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“/1 Kor 3,16 /

Velikonoční Dopis pro Tebe

Gratuluji Ti,

je Ti nabídnuto vítězství nad každým zlem, nad smrtí, bolestí, slabostí a hříchem.Tvůj Bůh a Pán, Pastýř a Přítel Ježíš Kristus za Tebe zaplatil a koupil Ti vstupenku do nebe. Neboj se, nabízí Ti svou ruku a něžně Tě volá Tvým jménem. Chce Tě vyvést z každé temnoty, hříchu, z pýchy a sobectví,z bolesti … ne na chvíli, ale navždy. On Tě nesmírně miluje a touží po Tvé společnosti. Jsi krásný/á/ v Jeho očích a neustále na Tobě spočívá Jeho milující pohled.

Postní Dopis pro Tebe

„Vyber si život, a budeš živ...“

Drazí!

Prožíváme dny velké obnovy našeho duchovního života, které nás mají připravit na nové hlubší darování se našemu Pánu Ježíši při Vigilii o Velikonocích. V těchto postních dnech si připomínáme Jeho Lásku. On položil svůj život, aby nás vykoupil, vzal nás denně za ruku a vedl bezpečně domů do nebe k našemu Otci. Ano, On se nám daroval a neustále se nám daruje. Touží po naší odpovědi. Na Lásku se odpovídá jen láskou. On nám dal všechno. Nabídl nám znovu nebe, když jsme ho hříchem ztratili. My Mu můžeme svobodně dát všechno, co jsme: náš život, naše dary, radosti, lásku, práci, vztahy, naši ubohost, náš hřích, selhání, pády… 

Dopis pro Tebe milosrdně startovní

Drazí!

Začal nový rok a už je v plném běhu. Slavíme také Svatý rok milosrdenství, čas milosti. Všechno, co se děje, je ve Tvůj prospěch, budeš-li chtít. Všechno, co se stane, Ti může být cestou do nebe, do Božího Srdce. Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Všechno = všechno. Stačí jediné, plně věřit, důvěřovat v Boha, který je tak mocný, že všechno může proměnit v dobro pro nás.

Královský Dopis pro Tebe

Královská dcero, královský synu,

 

přijmi prosím mé uctivé pozdravení. Vždyť jsi dítě Nejvyššího krále, byl/a/ jsi zrozen/a/ od počátku v Jeho královské mysli, s láskou Všemohoucího je o Tebe pečováno. Tvou duši Tvůj Král a Bůh vyvolil jako Trůn své přítomnosti a navěky Tě touží mít u sebe ve svém království. Je snad něco většího, čeho by se Ti mohlo v životě dostat? Je něco krásnějšího, po čem bys snad mohl/a/ toužit?Dovolíš někomu, aby Tě svedl a Tys došel/došla/ o svou královskou hodnost?