Koutek-Úvod

VŠEM PRAVIDELNÝM I OBČASNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM NAŠICH STRÁNEK

VÍTEJTE V NAŠEM NOVÉM KOUTKU, VÍTEJTE V RO(C)KÁČKU

Tímto bych chtěla zahájit nové téma na našem webu, takový malý experiment. Pokud jste četli můj rozhovor na našich stránkách, tak jistě víte o mém osobním povolání v oblasti hudby a křesťanských kapel. Ráda bych vás tedy vtáhla do mého soukromého světa modlitby propojeného a spojeného s hudbou. O co tady půjde.

Půjde o rozjímání úryvku Evangelia (takže budete potřebovat Písmo svaté), jehož základem bude způsob meditace zvané LECTIO DIVINA. Klasické Lectio spočívá v hledání verše v daném textu a následné hledání paralelních veršů v Bibli, které by osvětlily nalezený verš. Má osobní cesta spočívá v hledání paralelních veršů v textech písní kapel křesťanských (ale i nekřesťanských). Proto v každém rozjímání najdete verše z písní a na konci krátkého a nenáročného rozjímání bude odkaz, na kterém si budete moc klip k písničce poslechnout. Pro anglicky nehovořící čtenáře budu na konec stránky dávat překlady jednotlivých písní (překlady budou mé vlastní, takže se „angličtinářům“ omlouvám za neodborné a ne zcela profesionální překlady). Cílem těchto sdílení je nabídnout vám možnost dalšího způsobu modlitby, dát vám podněty pro vaši osobní modlitbu a třeba vám i pomoci jít HLOUBĚJI v modlitbě a ve vztahu s Bohem. K tomuto rozhodování si poslechněte klip k písni Deeper(Hlouběji) od skupiny Delirious?(této skupině bude věnován tento koutek, na začátek možná právě proto, že jsou pro mě srdeční záležitostí).

DELIRIOUS? - DEEPER - HLOUBĚJI

Chcete jít HLOUBĚJI? Tak vítejte v mém světě a jdeme na to!!!

 

Evangelium podle Matouše 16,13-23

 

Dnešní úryvek Evangelia je postaven na Ježíšově otázce, co ON pro lidi znamená, za koho Ježíše pokládají, a na Petrově odpovědi a vyznání. Myslím, že už bylo řečeno dost o tom, jak Petr nejdříve, osvícen Duchem svatým, vyznává Ježíše jako Mesiáše a pak vzápětí, potěšen sám sebou, odrazuje Pána od JEHO cesty. Já jsem se zaměřila na Petrovo nové jméno: Petr=skála(v angličtině rock). Proč právě teď dává Ježíš Petrovi jeho nové jméno? Většinou se dává nové jméno tehdy, když se člověk obrátí a změní svůj život. Proč tedy Ježíš nedal Šimonovi jméno Petr už tenkrát, když ho povolal u Genezaretského jezera? Proč až teď? Co se stalo, co se změnilo? Petr totiž až teď vyslovil Ježíšovo pravé jméno a JEHO poslání: „Ty jsi Mesiáš“. Tehdy u jezera nebyl ještě schopný říct Ježíšovo pravé jméno, rozpoznat, kdo doopravdy Ježíš je. Teprve když viděl zázraky, jak uzdravuje nemocné, chvíli před tím rozmnožil chleby pro pěti tisícový zástup, teprve až teď je schopný nazvat Ježíše JEHO pravým jménem. Proto může Ježíš Šimonovi dát nové jméno, Petr=skála, a nové povolání. I když s tím bude souviset Petrovo selhání(zapření), ale také Letnice-přijetí Ducha svatého, a vydání svého života pro a kvůli Ježíšovi. A toho byl Petr schopný jen proto, že sám svůj život postavil na Ježíšovi.

On Christ the solid rock we will stand,          

Na Kristu pevné skále budeme stát,


All other ground is sinking sand.            

všechny ostatní základy jsou potápějící se písek.

 

On Christ the solid rock we will stand,          

Na Kristu pevné skále budeme stát.“

Delirious?-Solid Rock-Pevná skála

 

Toto pozvání není jen pro Petra nebo pro některé vyvolené. Toto pozvání je pro každého člověka. Bůh zve každého z nás, dává nám nové jméno.

 

Tomu, kdo zvítězí, dám bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno.“

Kniha Zjevení 2,17

Každý z nás tady na zemi obdrží nové jméno, a když ne tady, tak jednou určitě. Někomu bude na jméno stačit malý kamének, někdo bude potřebovat celou skálu(rock). Každý dostane v plnosti tolik, kolik bude potřebovat. Každý z nás dostane i nové povolání, s každým z nás má Bůh svůj plán. Záleží jen na nás, jestli ho budeme moci uskutečnit tady na Zemi. I my musíme získat zkušenost s Ježíšem, vidět JEHO zázraky v našem každodenním životě. Pak budeme schopni postavit svůj život na něm v jakékoli životní zkoušce, budeme moci vyznat Ježíše jako Mesiáše.

When darkness seems to veil his face,

Když se zdá, že tma zahalila Jeho tvář,

 

I rest on his unchanging grace.

spočinu v jeho neměnící se milosti.

 

In every high and stormy gale,

V každé velké a silné vichřici

 

My anchor holds within the veil.

se má kotva zachytí v tomto závoji.“

Delirious?-Solid Rock-Pevná skála

 

Postavte a opřete svůj život o Ježíše. O koho jiného?

 

O toto se pro vás modlí Bernadeta

 

DELIRIOUS? - SOLID ROCK - PEVNÁ SKÁLA

 

 

DELIRIOUS? - DEEPER - HLOUBĚJI

 

I want to go deeper

Chci jít hlouběji,

 

But I don't know how to swim

ale neumím plavat.


I want to be meeker

Chci být pokornější,


But have you seen this old earth?

ale viděl jsi tu starou hlínu?


I want to fly higher

Chci létat výš,


But these arms won't take me there

ale tyhle ruce mne tam nedostanou.


I want to be, I want to be

Chci být, chci být ...

 

Maybe I could run

Možná bych mohl běžet,


Maybe I could fly, to you

možná bych mohl letět k tobě.


Do you feel the same

Cítíš totéž,


When all you see is

kdy vše, co můžeš vidět,


Blame in me?

je má špatnost (hříšnost)?


And the wonder of it all

A zázrak toho všeho je,

 

 

is that I'm living just to fall

že žiji jen proto, abych byl


More in love with you

víc do Tebe zamilován.

 

I want to go deeper

Chci jít hlouběji,


But is it just a stupid whim?

ale je to jenom hloupý rozmar?


I want to be weaker

Chci být slabší,


Be a help to the strong

pomoz mi být silným.


I want to run faster

Chci běžet rychleji,


But this old leg won't carry me

ale tyhle staré nohy mne nechtějí nést.


I want to be, I want to be

Chci být, chci být ...

 

Maybe I could run

Možná bych mohl běžet,


Maybe I could follow

možná bych mohl následovat,

 

It's time to walk the path

je čas jít po cestě,


Where many seem to fall

na které zdá se, že mnoho jich kleslo (padlo).


Hold me in your arms

Drž mne ve svých rukách,


Just like any father would

právě jako otec.


How long do we have to wait?

Jak dlouho musíme čekat?


How long, we're going all the way

Jak dlouho půjdeme celou cestu?

 

 

DELIRIOUS? - SOLID ROCK - PEVNÁ SKÁLA

 

There’s a rock that doesn’t move,

Je tu skála, která se nepohne,


It hasn’t moved, it will never move,

nepohnula se a nikdy se nepohne,


Even though the waves come crashing down.

i když se vlny o ní tříští.


There’s a tower on a hill, its always strong,

Je tu věž na kopci, vždy silná,


It will never shake,

nikdy se neotřese,


It was standing there before the world began.

stála tam, něž začal svět.


There’s a wave that’s coming in,

Je tu vlna, která přichází,


Washing over this town,

omývá toto město,

 

it will make or break us, reinvent us,

stvoří nás nebo zlomí, obnoví nás.


It’s time to lay me down.

Je na čase začít.

 

On Christ the solid rock we will stand,

Na Kristu pevné skále budeme stát,


All other ground is sinking sand.

všechny ostatní základy jsou potápějící se písek.


On Christ the solid rock we will stand,

Na Kristu pevné skále budeme stát,


We’ll climb on your back,

Půjdeme za tebou,

 

take us to higher ground.

vezmi nás výš.

 

There’s a song that doesn’t fade,

Je tu píseň, která ale nezmizí,


It never fades it was custom made,

nikdy se neztratí to, co bylo objednáno.


To raise the sons and daughters of this earth.

Povstaňte synové a dcery této země.


There’s a sound that’s coming in,

Je tu zvuk, který přichází,


Rushing over this town,

Převalí se přes toto město,

 

it will make or break us, reinvent us;

stvoří nás nebo zlomí, obnoví nás.

 

it’s time to lay me down.

Je na čase začít.

 

My hope is built on nothing less,

Má naděje není postavena na ničem jiném,


Than Jesus blood and righteousness.

než na Ježíšově krvi a spravedlnosti.


I dare not trust the sweetest frame,

Neodvažuji se věřit ničemu jinému,


But wholly lean on Jesus name.

než Ježíšovu jménu.


When darkness seems to veil his face,

Když se zdá, že tma zahalila Jeho tvář,


I rest on his unchanging grace.

spočinu v jeho neměnící se milosti.


In every high and stormy gale,

V každé velké a silné vichřici


My anchor holds within the veil.

se má kotva zachytí v tomto závoji.

 

His oath his covenant and blood,

Jeho slib je smlouva a krev,


Support me in the ‘whelming flood.

držící mě v záplavě.


When all around my soul gives way,

Když má duše neví kudy kam.


He then is all my hope and stay.

ON zůstává mou nadějí.


When the last trumpets voice shall sound,

Až zazní hlas poslední polnice,


O then I may in him be found,

pak snad budu shledán


Clothed in his righteousness alone,

oblečený do Jeho spravedlnosti,


Faultless to stand before his throne.

dokonalý, abych mohl stát před Jeho trůnem.