Koutek-Žalm 84

 

V tomto Koutku udělám výjimku a rozjímání nebude na Evangelium, ale na Žalm. Konkrétně na nádherný Žalm 84 a propojím ho s texty písní kapely Kutless.

 

Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů“!

Žalm 84,2

 

 

How lovely is

Jak milý je


Your dwelling place

Tvůj příbytek,


Oh Lord Almighty,

Bože všemohoucí“.

Kutless-Better Is One Day-Lepší je jeden den

 

Hospodinův příbytek, Hospodinův chrám je místem setkání Boha s člověkem. Ale není to jen budova, svatyně, je to srdce každého člověka. Proto Bůh stvořil lidské srdce, lidskou duši, aby se s ním mohl setkávat. A každá lidská duše někde uvnitř podvědomě cítí potřebu Boha hledat.

 

Den v tvých nádvoří je lepší než tisíce jinde“.

Žalm 84,11

 

Better is one day in Your courts

Lepší je jeden den v Tvých nádvořích


Better is one day in Your house

Lepší je jeden den v Tvém domě


Better is one day in Your courts

Lepší je jeden den v Tvých nádvoří

 

 

Than thousands elsewhere

Než tisíce jinde“.

Kutless-Better Is One Day-Lepší je jeden den

 

Duše každého člověka touží po lásce a dokonalosti, po tichu a pokoji, po věčnosti. Vlastně tak touží po Bohu. Jedině Bůh je dokonalost sama, čistá láska, tichý, jemný hlas (1 Král 19,12), jedině Bůh je věčný. Duše člověka kdesi uvnitř touží po setkání se svým Stvořitelem ve věčném chrámě.

 

Když kráčejí Balzámovým údolím, v pramen je změní a zahalí je déšť požehnání“.

Žalm 84,7

 

Your Spirit's water to my soul

Tvůj Duch je vodou pro mou duši,


I've tasted, and I've seen

kterou jsem zakusil a poznal.“

Kutless-Better Is One Day-Lepší je jeden den

 

Duše, která už se setkala se svým Stvořitelem a zná toho, kdo ji provede za ruku tímto slzavým údolím do věčných příbytků svého chrámu, ví, že se nemusí ničeho bát. Ví, že projde údolím stínů a bojů, ale není sama. Její Stvořitel ji provede a dovede až k pramenu(k Duchu svatému), kde znovu načerpá sílu, aby mohla šplhat po strmých skalách tohoto světa až na vrcholek ke svému Pánu.

 

Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík a dotkl se mých rtů“.

Izaiáš 6,6-7

 

Take me into the holy of holies

Veď mě do svatyně svatých.

 

Take me in by the blood of the lamb

Veď mě skrze krev Beránka.


Take me into the holy of holies

Veď mě do svatyně svatých

 

 

Take the coal, touch my lips,

Vezmi uhlík a dotkni se mých rtů

 

here I am

zde jsem“.

Kutless-Take Me In-Veď mě

 

A člověk, který opravdu z celého svého srdce miluje Boha(Pátá kniha Mojžíšova Deuteronomium 6,6-7), svého Stvořitele, touží všem lidem, celému světu vykřičet: BŮH EXISTUJE.

 

V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni Duchem v Boží příbytek“. List Efezským 2,21-22

 

Bernadeta

 

KUTLESS-BETTER IS ONE DAY-LEPŠÍ JE JEDEN DEN

 

KUTLESS-TAKE ME IN-VEĎ MĚ

 

REBECCA ST.JAMES-BETTER IS ONE DAY-LEPŠÍ JE JEDEN DEN

 

 

KUTLESS-BETTER IS ONE DAY-LEPŠÍ JE JEDEN DEN

 

How lovely is

Jak milý je


Your dwelling place

Tvůj příbytek,


Oh Lord Almighty,

Bože všemohoucí,


For my soul doth long

má duše touží,


And even faint

umdlévá touhou


For You

po Tobě.


Oh, here my heart

Tady je mé srdce


Is satisfied (is satisfied)

šťastné,


Within Your presence

v Tvé přítomnosti,


I see beneath

ukrývám se


The shadow of

ve stínu


Your wings

Tvých křídel.

 

Better is one day in Your courts

Lepší je jeden den v Tvých nádvořích


Better is one day in Your house

Lepší je jeden den v Tvém domě


Better is one day in Your courts

Lepší je jeden den v Tvých nádvoří


Than thousands elsewhere

Než tisíce jinde

 


One thing I ask,

O jednu věc prosím,


And I would seek,

a budu ji hledat,


To see Your beauty

abych viděl Tvou krásu,


To find You in

abych Tě našel


The place Your glory dwells

na místě, kde přebývá Tvá sláva.

 


Better is one day in Your courts

Lepší je jeden den v Tvých nádvořích


Better is one day in Your house

Lepší je jeden den v Tvém domě


Better is one day in Your courts

Lepší je jeden den v Tvých nádvoří


Than thousands elsewhere

Než tisíce jinde

 


My heart and flesh cry out

Mé srdce i mé tělo křičí


For You, the Living God

po Tobě, živý Bože.


Your Spirit's water to my soul

Tvůj Duch je vodou pro mou duši,


I've tasted, and I've seen

kterou jsem zakusil a poznal.


Come once again to me

Přijď opět ke mně


I will draw near to You

a já poběžím blíž k Tobě.

 

 

KUTLESS-TAKE ME IN-VEĎ MĚ

 

Take me past the outer courts

Veď mě vnějším nádvořím


Into the Holy Place

na svaté místo.


Past the brazen altar

Kolem bezostyšného oltáře.


Lord I want to see your face Pane,

chci zahlédnout Tvou tvář.


Pass me by the crowds of people

Kolem zástupu lidí


And the Priests who sing your praise

a kněží, kteří Ti zpívají chvály.


I hunger and thirst for your righteousness

Hladovím a žízním po Tvé spravedlnosti,


But it's only found in one place

ale jen jedno vím, na tomto místě.

 

Take me into the holy of holies

Veď mě do svatyně svatých.


Take me in by the blood of the lamb

Veď mě skrze krev Beránka.


Take me into the holy of holies

Veď mě do svatyně svatých


Take the coal, touch my lips, here I am

Vezmi uhlík a dotkni se mých rtů, zde jsem.