Koutek-Skrýš(1.část)

Evangelium podle Matouše 13, 31-32

-I.část

 

Království nebeské je jako hořčičné zrnko.“

Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je z něho strom a ptáci hnízdí v jeho větvích.“

 

 

Pro někoho, kdo nevěří, je Boží království maličké jako hořčičné semínko. Pro člověka víry je veliké jako strom, kde se může schovat, je pro něj pevná věž, nedobytná pevnost. Očima víry můžeme vidět víc, nejsme zaslepeni tímto světem a jeho velikášstvím.

 

When I wander through the desert

„Když bloudím pouští


And I'm longing for my home

a toužím po domově,


All my dreams have gone astray

všechny mé sny se ztratily.


When I'm stranded in the valley

Když jsem uvězněný v údolí


And I'm tired and all alone

a jsem unavený a úplně sám.


It seems like I've lost my way

Zdá se, že jsem ztratil svou cestu.“
Kutless-Strong Tower-Pevná věž

 

Člověk přirozeně touží po bezpečí, bloudí pouští tohoto světa, hledá svůj pravý domov. A ten může najít jen v Bohu. Proto můžu se svatým Augustinem vyslovit nádhernou myšlenku a touhu: „Mé srdce je nepokojné dokud nespočine v Tobě, Bože.“

You are my strong tower

„Ty jsi má pevná věž,


Shelter over me

stánek nade mnou,


Beautiful and mighty

nádherný a mocný,


Everlasting King

Věčný Král.“

Kutless-Strong Tower-Pevná věž

 

You are my fortress,

„Ty jsi má pevnost,


You are the refuge where I hide

Ty jsi mé útočiště, kde se skryji.


You are the strength when I can’t fight

Ty jsi síla, když nemůžu bojovat.


You are the only one I rest my life in

Ty jsi jediný, v kom spočinu.


You are the only hope I find

Ty jsi jediná naděje, kterou hledám.


You are my only peace of mind

Ty jsi jediný pokoj mé mysli.


You are the only one I rest my life in T

y jsi jediný, v kom spočinu.“

Jeremy Camp-My Fortress-Má pevnost

 

Jako ptáci hledají skrýš ve větvích stromu, tak člověk nachází úkryt u Boha. V Jeho nedobytné pevnosti. A na tuto pevnost je spolehnutí. Nemusím mít strach, že bude dobyta. Její hradby nejsou stejné jako hradby Jericha. Sedmkrát je obejdu, zatroubím na polnici, dupnu si a ony se zřítí jako domeček z karet (Jozue 6, 15-16). NE!!! Bůh je jiný, je pevný, věčný, nepřemožitelný.

 

In the middle of my darkness

„Uprostřed mé temnoty,


In the midst of all my fear

ve středu celého mého strachu


You're my refuge and my hope

Ty jsi mé útočiště a má naděje.“

Kutless-Strong Tower-Pevná věž

 

I can feel it coming over me

„Cítím, že už to přichází.


All the weight of what this fear can bring

Všechna tíha toho, co může strach přinést.


I know on my own I can’t survive

Vím, že sám sebe nemůžu zachránit,

 

and I’m fading fast now

a teď rychle slábnu.“

Jeremy Camp-My Fortress-Má pevnost

 

Sama sobě nemůžu být útočištěm, protože nemůžu samu sebe spasit. Ale je tu NĚKDO JINÝ, kdo prožil můj život, rozhodl se ho zachránit a ochránit. I ptáci si volně poletují, protože vědí, kde je jejich skrýš, vědí, kam se mohou vrátit. Tak i já proplouvám svobodně tímto světem, protože je tu Ježíš, který je má síla, má skrýš.

JE ROZDÍL VĚŘIT V BOHA A VĚŘIT BOHU!!!

Ale Hospodin je se mnou jako mocný hrdina, proto mí pronásledovatelé klopýtnou.“

Jeremiáš 20, 11

 

Ty jsi skrýš a můj štít, čekám na Tvé slovo.

Pryč ode mne, zlovolníci, budu zachovávat přikázání svého Boha“

Žalm 119, 14-115

 

Jak být pevností pro druhé lidi? To se dozvíte příště.

To be continue... Pokračování příště

KUTLESS-STRONG TOWER-PEVNÁ VĚŽ

JEREMY CAMP-MY FORTRESS-MÁ PEVNOST

 

KUTLESS-STRONG TOWER-PEVNÁ VĚŽ

When I wander through the desert

Když bloudím pouští


And I'm longing for my home

a toužím po domově,


All my dreams have gone astray

všechny mé sny se ztratily.


When I'm stranded in the valley

Když jsem uvězněný v údolí


And I'm tired and all alone

a jsem unavený a úplně sám.


It seems like I've lost my way

Zdá se, že jsem ztratil svou cestu.

 

I go running to your mountain

Rozběhnu se ke Tvé hoře,


Where your mercy sets me free

kde mě Tvá milost osvobodí.

 

 

You are my strong tower

Ty jsi má pevná věž,


Shelter over me

stánek nade mnou,


Beautiful and mighty

nádherný a mocný,

 

Everlasting King

Věčný Král.


You are my strong tower

Ty jsi má pevná věž,


Fortress when I'm weak

pevnost, když jsem slabý,


Your name is true and holy

Tvé jméno je pravé a svaté


And Your face is all I seek

a Tvá tvář je vše, co hledám.

 

 

In the middle of my darkness

Uprostřed mé temnoty,


In the midst of all my fear

ve středu celého mého strachu


You're my refuge and my hope

Ty jsi mé útočiště a má naděje.


When the storm of life is raging

Když bouře života zuří

 

And the thunder's all I hear

a hromy jsou vše, co slyším,


You speak softly to my soul

Ty promlouváš jemně k mé duši.

 

 

JEREMY CAMP-MY FORTRESS-MÁ PEVNOST

I can feel it coming over me

Cítím, že už to přichází.


All the weight of what this fear can bring

Všechna tíha toho, co může strach přinést.


I know on my own I can’t survive

Vím, že sám sebe nemůžu zachránit,

 

and I’m fading fast now

a teď rychle slábnu.


I’m closing in on what’s in store for me

Jsem zavřený sám v sobě.


All the rest in your security

Vše spočine v Tvém bezpečí.


I’m holding on to the words you speak

Držím se slov, která jsi řekl,


And you’re speaking clear now

a teď mluvíš jasně.

 

 

I’m running fast to seek your face

Rychle běžím hledat tvou tvář.


Head first I dive into your grace

Po hlavě se řítím do Tvé milosti.


You are my fortress,

Ty jsi má pevnost,


You are the refuge where I hide

Ty jsi mé útočiště, kde se skryji.


You are the strength when I can’t fight

Ty jsi síla, když nemůžu bojovat.


You are the only one I rest my life in

Ty jsi jediný, v kom spočinu.


You are the only hope I find

Ty jsi jediná naděje, kterou hledám.


You are my only peace of mind

Ty jsi jediný pokoj mé mysli.


You are the only one I rest my life in

Ty jsi jediný, v kom spočinu.

 

 

I’m taking hold of what’s in front of me

Budu se držet toho, kdo šel přede mnou.


A place where I can rest my weary feet

Mé unavené nohy zde můžou spočinout,


There’s no other place that I can go

není jiné místo, kam můžu jít.


So I’m waiting here now

Tak tady čekám.


I’m letting go what the world will bring

A zanechávám zde to, co tento svět přinese.


A sanctuary that will never breathe

„Útočiště“, kde nemůžu dýchat,

 

I found my heart in that place before

mé srdce se tu dříve nacházelo,


But I’ll never go back

ale už se nikdy nevrátím.

 

I get lost within that place

Ztrácím se v tomto místě,


The place where I’ll always wish I stay, oh

místě, kde bych si přál zůstat navždy.

 


Oh, You are my fortress,

Ty jsi má pevnost.


You are the refuge

Ty jsi útočiště.


You are the only hope I find

Ty jsi jediná naděje, kterou hledám


You are the only one I rest my life in,

oh Ty jsi jediný, v kom spočinu.


You are my fortress

Ty jsi má pevnost.


You are the refuge

Ty jsi útočiště.


You are my only peace of mind

Ty jsi jediný pokoj mé mysli.


You are the only one I rest my life in

Ty jsi jediný, v kom spočinu.


Oh, You are the only one

Ty jsi jediný,


Only one I rest my life in Lord

jediný, v kom spočinu, Pane.


You are my hope

Ty jsi má naděje,


My strength, my life, my peace

má síla, můj život, můj pokoj,


My rock, my joy, my everything now,

oh má skála, má radost, mé všechno.


You are the refuge where I hide

Ty jsi útočiště, kde se skryji.


You are the only one I rest my life in

Ty jsi jediný, v kom spočinu.