Modlitba Růžence k Roku zasvěceného života

O tom, že Rok zasvěceného života, vyhlášený Svatým otcem Františkem o první adventní neděli roku 2014, je v plném proudu, svědčí přiostřená pozornost nejen médií ale také těch, kterých se tento rok jakkoli dotýká – ať už díky příslušnosti k stavu zasvěcených či jen tak „ze známosti“. A proto jsme se rozhodly rozšířit moře již rozjetých projektů a aktivit o další příspěvek plně ladící s naším posláním a charismatem.

Je jím modlitba RŮŽENCE s tajemstvími, která mohou vést k hlubšímu pochopení a prožívání vlastního zasvěcení. A protože řeholní zasvěcení má svůj základ ve křtu, může být tato modlitba přijata nejen jako modlitba za řeholníky, ale také jako inspirace a prosba za obnovu křesťanského života každého věřícího všech životních stavů.

Tajemství, která vycházejí z Evangelia podle sv. Apoštola Jana, jsou následující:

1) Ježíš, který od Otce vyšel a k Otci se vrací

2) Ježíš, který nepřišel konat vůli svou, ale vůli Otcovu

3) Ježíš, který všechno odevzdal do Otcových rukou

4) Ježíš, který miloval láskou až do krajnosti

5) Ježíš, který vůní Vzkříšení naplnil celý dům Církve

1. tajemství - NÁSLEDOVÁNÍ

Toto tajemství v sobě obsahuje rozměr následování. Je cestou v Ježíšových stopách. Povolání je Otcovým darem – od Něho pochází a právě následováním Ježíše se znovu navrací k svému Dárci. Existuje nespočetné množství způsobů, jak projít touto cestou... ovšem tím, co je všechny spojuje, je radikalita následování, jejímž cílem je zpřítomnění té životní formy, kterou si pro sebe zvolil Boží Syn životem v čistotě, chudobě a poslušnosti.

2. tajemství – POSLUŠNOST

Poslušnost je klíčovým postojem člověka, který vědomě přijímá sebe samého jako tvora závislého na Bohu. Poslušný může být jen ten, kdo věří, protože víra nás otvírá poznání Boha jako dobrého Otce. Poslušnost víry je proto projevem důvěry a lásky, a tak nástrojem k proměně světa uzavřeného do své ostražitosti a strachu. Ježíšova poslušnost až k smrti se nám stala nejbezpečnějším vyznáním Boží věrnosti a lásky, v níž veškerý strach ztrácí svou moc. Poslušnost je znamením svobody člověka osvobozeného od strachu.

3. tajemství – CHUDOBA

Chudoba je místem, kde má Bůh volné ruce, aby působil. On, který tvoří z ničeho, nachází v chudobě prostor, aby stvořil všechno nové. Člověk, který má Boha za svou jedinou životní záruku, pak může čerpat ze zdrojů Božího života a sám se stát pramenem vody tryskající do života věčného. Nic si neponechat ze sebe neznamená sebe ztratit či znehodnotit, ale naopak nalézt se celý v Bohu, který se dává celý. A to je nebe.

4. tajemství – ČISTOTA

Čistota žádá lásku nerozdělenou, plnou, neodvažovanou – jednoduše lásku až do krajnosti, která se celá ztrácí v pohledu Milovaného. A co brání v pohledu na Boha? Hřích. Proto čistota je otázkou srdce průzračného a nezaprášeného, kde se Bůh prochází jako v zahradě, aby zde rozmlouval s člověkem jako se svým přítelem. Čisté srdce naslouchá a zná hlas svého Pána, který volá své ovce jménem a ony jdou za ním... za jiným nepůjdou, protože jeho hlas neznají a neposlouchají. Čistota má moc otevřít Bohu svět dokořán.

5. tajemství – ŽIVOT V PLNOSTI

Smyslem Ježíšova příchodu na svět je umožnit člověku život v plnosti; život, pro který byl stvořen jako obraz Boží. Tento život je životem lásky a má nezaměnitelnou vůni: vůni vzkříšeného Krista, který jde s námi cestou našich životů a lampu našeho srdce rozhořívá Světlem, které ve tmě svítí a temnota ho nepohltila. Dům církve tak smí být rozsvíceným domem Hospodinovým, kde se rozdává naděje a vylévá milosrdenství … kde ve dveřích stojí Otec, vyhlížející své děti, jak se vracejí domů.

 

Modlitba Růžence k roku Zasvěceného života nebyla předložena k církevnímu schválení, a proto je určena VÝHRADNĚ k soukromé pobožnosti.