Postní Dopis pro Tebe

„Vyber si život, a budeš živ...“

Drazí!

Prožíváme dny velké obnovy našeho duchovního života, které nás mají připravit na nové hlubší darování se našemu Pánu Ježíši při Vigilii o Velikonocích. V těchto postních dnech si připomínáme Jeho Lásku. On položil svůj život, aby nás vykoupil, vzal nás denně za ruku a vedl bezpečně domů do nebe k našemu Otci. Ano, On se nám daroval a neustále se nám daruje. Touží po naší odpovědi. Na Lásku se odpovídá jen láskou. On nám dal všechno. Nabídl nám znovu nebe, když jsme ho hříchem ztratili. My Mu můžeme svobodně dát všechno, co jsme: náš život, naše dary, radosti, lásku, práci, vztahy, naši ubohost, náš hřích, selhání, pády… 

Dopis pro Tebe milosrdně startovní

Drazí!

Začal nový rok a už je v plném běhu. Slavíme také Svatý rok milosrdenství, čas milosti. Všechno, co se děje, je ve Tvůj prospěch, budeš-li chtít. Všechno, co se stane, Ti může být cestou do nebe, do Božího Srdce. Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Všechno = všechno. Stačí jediné, plně věřit, důvěřovat v Boha, který je tak mocný, že všechno může proměnit v dobro pro nás.

Královský Dopis pro Tebe

Královská dcero, královský synu,

 

přijmi prosím mé uctivé pozdravení. Vždyť jsi dítě Nejvyššího krále, byl/a/ jsi zrozen/a/ od počátku v Jeho královské mysli, s láskou Všemohoucího je o Tebe pečováno. Tvou duši Tvůj Král a Bůh vyvolil jako Trůn své přítomnosti a navěky Tě touží mít u sebe ve svém království. Je snad něco většího, čeho by se Ti mohlo v životě dostat? Je něco krásnějšího, po čem bys snad mohl/a/ toužit?Dovolíš někomu, aby Tě svedl a Tys došel/došla/ o svou královskou hodnost?

Milosrdný Dopis pro Tebe

Ahoj dárečku!

Za dva měsíce budou Vánoce. Už teď někteří počítají své úspory a přemýšlejí, jak potěší v tyto vzácné dny své nejbližší. Dáváme a přijímáme dárky. My sami máme přijmout ten největší Dar darů, Boha, a sami se stát darem Jemu. Připravit dar není vždy snadné. Sám se stát darem je plodem velké Boží milosti a zároveň naší spolupráce... Bůh touží po tom, abychom se Mu darovali. On ví, že právě extáze naprostého darování nás učiní sebou samými, šťastnými a naplněnými lidmi.

Podzimní Dopis pro Tebe

Pokoj a milost Tvé práci!

Promiň, že Tě tak oslovuji, když ještě nevím, zda budeš chtít pracovat. Ano, čteš dobře. Mám pro Tebe výbornou práci, na které záleží i Tvá budoucnost. Je to sice někdy dřina, ale po ní najdeš pokoj a odpočinutí. Ptáš se, co je to za práci? Tak ven s tím! Zvu Tě k budování dálnic. Je podzim, ani horko ani zima, a tak je to čas pro práci jako stvořený.

Dopis pro Tebe na konec prázdnin

Pokoj a vítězství Tvému srdci!

Prázdniny se blíží ke konci. Doba prázdnin je také dobou her, soutěží, závodů nejen na dětských táborech. I téma závodu se objevuje v Písmu. Sv. Pavel píše: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.“/1Kor 9,24-25/ Pavel přirovnává náš životní běh, naše snažení k závodu. A kdo by nechtěl vyhrát?? Máme běžet tak, abychom získali cenu, vítězství! Jak tedy vítězit v tom nejopravdovějším závodu, nejdůležitějším v našem životě?