Milosrdný Dopis pro Tebe

Ahoj dárečku!

Za dva měsíce budou Vánoce. Už teď někteří počítají své úspory a přemýšlejí, jak potěší v tyto vzácné dny své nejbližší. Dáváme a přijímáme dárky. My sami máme přijmout ten největší Dar darů, Boha, a sami se stát darem Jemu. Připravit dar není vždy snadné. Sám se stát darem je plodem velké Boží milosti a zároveň naší spolupráce... Bůh touží po tom, abychom se Mu darovali. On ví, že právě extáze naprostého darování nás učiní sebou samými, šťastnými a naplněnými lidmi.

Podzimní Dopis pro Tebe

Pokoj a milost Tvé práci!

Promiň, že Tě tak oslovuji, když ještě nevím, zda budeš chtít pracovat. Ano, čteš dobře. Mám pro Tebe výbornou práci, na které záleží i Tvá budoucnost. Je to sice někdy dřina, ale po ní najdeš pokoj a odpočinutí. Ptáš se, co je to za práci? Tak ven s tím! Zvu Tě k budování dálnic. Je podzim, ani horko ani zima, a tak je to čas pro práci jako stvořený.

Dopis pro Tebe na konec prázdnin

Pokoj a vítězství Tvému srdci!

Prázdniny se blíží ke konci. Doba prázdnin je také dobou her, soutěží, závodů nejen na dětských táborech. I téma závodu se objevuje v Písmu. Sv. Pavel píše: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.“/1Kor 9,24-25/ Pavel přirovnává náš životní běh, naše snažení k závodu. A kdo by nechtěl vyhrát?? Máme běžet tak, abychom získali cenu, vítězství! Jak tedy vítězit v tom nejopravdovějším závodu, nejdůležitějším v našem životě?

Prázdninový Dopis pro Tebe

Pokoj a odpočinutí Tobě!

Je doba prázdnin, doba dovolených, doba odpočinku. Jsou chvíle, kdy je třeba nabrat nových sil a odpočinout si od každodenních námah. Lidé hledají způsob, jak nechat své tělo a psychiku odpočinout. A odpočine si i duše? Zmizí prázdnota? Dojde k naplnění? Jak dát odpočinout svému nitru? Ježíš nám ukázal cestu. On sám nás vybízí: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším.“/Mt 11, 28-29/

Dopis pro Tebe na červen

Ať Ti Pán požehná na Tvé cestě za štěstím!

Na sv. Valentýna, svátek zamilovaných, se to v reklamách, obchodech hemží samými srdci ve stovkách podob... Je měsíc červen a slavíme v něm také Srdce, je to Srdce Ježíšovo. Zpíváme v písních o Jeho Srdci a tím oslavujeme Jeho Lásku. Ano, slavnost Srdce Ježíšova je slavností Lásky, slavností zamilovanosti Boha do nás, lidí. Tato zamilovanost je tak velká, že Jeho Srdce bylo a je probodené. On nás miluje a trpí tím, když neodpovídáme na Jeho Lásku. On nás chce ve své Lásce učinit nevýslovně šťastnými a bolí ho, když hledáme štěstí mimo opravdovou lásku a mimo Boha. Jeho bolest je bolestí nad naší prázdnotou, nenaplněností, neštěstím, hříchem, špatným hledáním lásky.

Májový Dopis pro Tebe

Milý poutníku, poutnice do nebe!

Ježíš přišel na svět, žil zde, zemřel za nás, byl vzkříšen a vrátil se k Otci, aby nám všem, Tobě i mně, připravil místo v nebi. Tato radostná zvěst je nám vším, je naší nadějí na našem putování. Nejdeme nadarmo, máme cíl cesty a tím cílem je nebe, návrat k Otci, život v dimenzi, která existuje a je realitou. My si realitu nebe nedokážeme představit, protože „ je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo Ho milují.‘“ Víme však s jistotou, že nás tam čeká náš Bůh, který je Láska, Milosrdenství, Věrnost, Radost, Pokoj.... je nám vším.