Vděčnost apa Pafnuncia

Když si apa Pafnuncius uvědomil, že poslední Ježíšova slova, která zaznívají v Janově evangeliu, jsou: „Ty mně následuj!“, pocítil dojetí. Vyšel ze dveří své cely, opřel se o veřeje a zahleděl se do dálky setmělého nebe, na kterém tichounce prosvítaly první hvězdy.

Když tehdy prvně Mistr vstoupil na Petrovu loďku, Petr mu řekl: „Odejdi ode mě, jsem hříšný člověk“. Znal vlastní křehkosti, slabosti svého, třebaže tak velkodušného, srdce. A přesto vzápětí všechno opustil, aby ho následoval.

Dopis pro Tebe na duben 2018

Drazí,

Pán vstal z mrtvých, Ježíš Kristus byl vzkříšen!

Věříme, je to skutečně pravda našeho života?

Jak to vypadá v nás samotných,

byl v nás Kristus vzkříšen a je naším Pánem? 

Křesťanství je náboženství osobního vztahu s Bohem,

který žijeme v církvi, spolu s našimi bratřími a sestrami.

Přijímáme vztah s Bohem, který nám nabízí On sám.

V životě s Bohem se učíme, co jsou to opravdové vztahy s druhými.

Když se mají dva lidé rádi, touží být spolu, darují se sobě navzájem,

jejich životy se vzájemně pronikají a sjednocují.

Každý z nás je zván, aby byl s Bohem, otevřel se Jeho lásce

a nechal proniknout celou svou bytost, svůj život Jeho přítomností.

Pokud necháme Ježíše žít naplno ve všech oblastech našeho života,

dovolíme Mu, aby byl u nás „doma“ a byl zde Pánem,

potom zažíváme mocnou proměnu.

Ježíš je v nás vzkříšen a proniká všechno, co jsme a co děláme.

Ve křtu svatém jsme byli ponořeni do Jeho smrti a vzkříšení, do velké proměny.

Tato proměna se děje postupně a cílem našeho života je dovolit plnost této proměny.

Kde tedy Ježíš ve mně ještě není vzkříšen a mám Ho pozvat k proměně?

Kolem čeho se točí mé myšlenky, je tam On přítomen, vzkříšen?

O čem mluvím a jak mluvím s druhými, je v mých slovech Ježíš vzkříšen?

Když se rozhoduji v důležitých věcech, je On, Moudrost, Bohem mých rozhodnutí?

Kde jsou oblasti mého života, prožívání,

kde chci být svým pánem a „zavírám před Ježíšem dveře“?

Bojím se Boha, že udělá něco, co nechci?

Věřím, že ve všem Jeho jednání je jen a jen láska?

Věřím víc sobě nebo Jeho moudrosti?

Láska je vzájemné sebedarování. Bůh nám dává všechno.

Mějme odvahu dát všechno i my do rukou Boha, Lásky.

Vždyť u Něho nám nebude nic chybět...

ALELUJA, Pán vstal z mrtvých, kéž je vzkříšen v našich životech naplno a navždy!

V modlitbě za dar plnosti vzkříšení v nás

sestra Miriam

By

Anděla Markéta Serafína Prato(1543-1608)

Anděla Markéta Serafína Prato je zakladatelkou kapucínek ve španělském Katalánsku. Narodila se 16. října 1543 v Manrese v diecézi Vich rolníkům Matěji a Colombě Pratovým. Při křtu dostala jméno Angela Margherita. Mládí strávila ve službě v Barceloně a vyznamenala se jako obratná vyšívačka. Přestože cítila, že je povolána pro život v klášteře, vyhověla přání rodiny a v roce 1575 se provdala za krejčího Františka Serafiho, díky kterému se jí dostalo přízviska Serafina.

Bl. Anděla Marie Astorch(1592-1665)

Hieronima Maria Inez (sestra Anděla Marie) se narodila 1. září 1592 v Barceloně
16. září 1603 vstoupila do kláštera kapucínek, založeného Angelou Serafínou Prat, a protože byla ještě příliš mladá, strávila zde pět let jako čekatelka
Dne 7. září 1608 zahájila skutečný noviciát a 8. září složila řeholní sliby
9. května 1614 byla jako magistra novicek vyslána zakládat nový klášter v Zaragoze