Růžencová inspirace

Ať již patříte k těm, kteří se bez růžence nehnou ani na krok, či jen sporadicky necháváte klouzat růžencová znka mezi prsty, růženec je modlitba, kterou na duchovní cestě nelze minout. Ne všem je dáno vklouznout hladce do růžencových tajemství a snad i proto zakladatel Oblátů Panny Marie nechal do modlitební knížečky, určené novicům, zaznamenat následující rady. Uvážíme-li, že se pohybujeme kolem roku 1840, nezbývá než žasnout na interaktivností doslova současnou. Jak se tedy dá modlit růženec? Stačí jen: 

Marie Magdaléna Alesci(1901-1929)

Služebnice Boží Carmela Alesci (řeholním jménem Marie Magdaléna od Ukřižovaného) se narodila 8. listopadu 1901 v Licatě v diecézi Agrigento vynikajícím křesťanům Vincentovi Alescimu a Santě Alottové. Protože chtěla jít po cestě duchovního dětství sv. Terezie od Dítěte Ježíše, vstoupila do kláštera kapucínek v Palermu. Pouhých pár dní po složení řeholních slibů ji sklátily souchotiny a začaly stravovat její tělo.

List z roku 2006

List generálního ministra Řádu menších bratří José Rodríga Carballa sestrám klariskám: V Klářiných stopách/ Slavnost sv. Kláry

 

„Co je kontemplace?“: 

     Začněme textem panny Kláry. Svatá Klára psala Anežce s cílem naučit ji kontemplovat. Klára jí neříkala nic o mluvení, zpívání nebo reflexi. Jen ji prosila, aby svou mysl, duši a srdce upřela na Ježíše Krista: „Upři svou mysl do zrcadla věčnosti! Upři svou mysl do odlesku slávy! Upři své srdce na obraz božské podstaty!“ (3 ListAn 12-13).

 

     Kontemplace spočívá právě v tomto: ve vložení a upření mysli, duše a srdce takovým způsobem, že jsou ustavičně „obráceny k Pánu“, jak říká sv.František. ON a jedině ON musí být středem naší schopnosti chápat (mysl), střed naší schopnosti milovat (srdce) a střed naší schopnosti žít v Božím světě (duše). Takto bude celý člověk pohlcený kontemplací.

Tichá pošta sv.Kláry I: Kontemplace-pojem a jeho význam

Ku příležitosti slavnosti svaté Kláry píše každoročně Generální ministr Menších bratří svůj okružní list adresovaný všem klariskám. Nejinak tomu bylo i letos. Jeho obsahem bylo představení ústředního tématu pro letošní přípravný rok ke slavení jubilea 800. výročí založení našeho Řádu (2011). Za toto téma byla zvolena kontemplace - tak, jak ji chápala a prožívala svatá Klára.

A protože se jedná o téma, které se zdá přitažlivé nejen osobám výhradně duchovním, rozhodly jsme se vypracovat následující cyklus o kontemplaci tak, jak se ji učíme chápat a žít; jak jsme k ní vedeny a pokusit se předat tuto zkušenost srozumitelným způsobem za zdi kláštera. Rozhodně si nenárokujeme výlučnost a úplnost, vždyť jak později uvidíme, kontemplace je pojem tak široký, že v sobě obsáhne celý život.

Výchozím materiálem k našim úvahám bude jednak zmíněný list Generálního ministra bratří františkánů, jednak materiál vypracovaný sestrami kapucínkami z německého kláštera v Balsbachu (nazvaný „Naslouchat Božímu šepotu“ - odtud název našeho cyklu „Tichá pošta svaté Kláry“) a rovněž doplňující františkánské texty pocházející z pera různých autorů a mistrů duchovního života. Naším záměrem však není podat vyčerpávající teologický výklad o františkánské kontemplaci, ale spíše v jednoduchosti a prostotě načrtnout její základní rysy a ponechat na každém, aby si bližší zkoumání ověřil na vlastní kůži.