Únorový Dopis pro Tebe

Drazí!

 

Pán je Světlo národů, Pán je Sláva svého lidu!

Tato slova zněla z našich rtů a srdcí o Hromnicích.

Bůh přišel na svět jako Světlo.

Přišel do vlastního, ale vlastní Ho nepřijali.

Těm, kdo Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.

Marie Konstancie Panas(1896-1963)

klariska - kapucínka z kláštera ve Fabrianu

Služebnice Boží Anežka Panas, dcera Antonína Benvenuto Panas a Marie Biasiotto, se narodila v Alano di Piave (Belluno) 5. ledna 1896. Její rodiče r. 1902 emigrovali kvůli práci do Ameriky a nechali malou Anežku u strýčka (Don Angelo), neboť nesnášela cestování po moři. Ten ji nechal vystudovat.

List Svatého Otce k Jubilejnímu roku sv. Kláry 31.3. 2012

List zaslaný Jeho Svatostí Benediktem XVI. Mons. Domenico Sorrentinovi, biskupovi v Assisi ku příležitosti „Roku svaté Kláry“ určený celé diecézi na připomínku svaté Kláry a jejího osmistého výročí jejího zasvěcení:

Ctihodnému bratrovi, Domenicu Sorrentinovi, biskupu v Assisi

S radostí jsem se dozvěděl, že v této diecézi, tak jako mezi františkány a klariskami na celém světě, se připomíná svatá Klára oslavami „Roku svaté Kláry“, ku příležitosti osmistého výročí jejího „obrácení“ a zasvěcení.

Tato událost, jejíž datace se pohybuje v rozmezí let 1211 – 1212 doplňuje, tak řečeno, o ženský prvek milost, která zasáhla o několik let dříve společnost v Assisi obrácením syna Pietra di Bernardone. A tak jako se stalo u Františka, podobně i Klářino rozhodnutí v sobě skrývalo zárodek nového společenství, klariánský řád, který se stal mohutným stromem, vyrůstajícím z plodného mlčení klášterů, a který nepřestává rozsévat dobré semeno Evangelia ve službě Božímu království.

Ve stopách Beránka II: San Damiano

V předešlé kapitole jsme sledovali první krůčky budoucí světice Anežky z Assisi ve stopách Beránka, kterého se rozhodla následovat po vzoru své rodné sestry Kláry. Nescházely při nich dramatické okamžiky, kdy bylo třeba osvědčit odvahu, důvěru i sílu modlitby: tři podstatné pilíře kvalitní duchovní cesty. Nyní obě sestry čeká cesta nová – cesta na místo, které jim připravil František; cesta společného života pod jednou střechou, kde se žije evangeliem den co den; cesta pro mnohé, která jednou ponese název: klariánská spiritualita.

Koutek-Křížová cesta

JANOVY PAŠIJE
Jan 18,1-19,42

 

Love is patient, Love is Kind, Love

„Láska je trpělivá, Láska je laskavá, Láska

 

-it has no pride

- ta nezná pýchu.

 

Love will wait forever, Love won't hide

Láska počká navěky, Láska se nechce skrývat.“
Stryper-Love Is Why-Kvůli lásce