Vánoční oběžník 2016

Drazí bratři a sestry, rodiče, příbuzní, přátelé a dobrodinci!

Po roce Vás opět zdravíme naším františkánským pozdravem „Pokoj a dobro!“
Při vyhlášení Svatého roku se Brána Milosrdenství otevřela i v našem klášteře. Tajemství lásky Trojjediného Boha přesahuje naše poznání. Přesto nám Ježíš zjevuje, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16 ) Tak nám Ježíš odhalil tajemství Otcovy lásky k nám v Jeho nevyčerpatelném milosrdenství.

Do nového občanského roku jsme vstoupily s novokněžským požehnáním našeho bratra Cyrila Komosného a jeho spolužáka
P. Zdeňka Mlčocha. V únoru jsme pak modlitbami doprovázely naše bratry na jejich celosvětovém setkání kapucínů, které svolal Svatý Otec František do Říma.

V dubnu byla dokončena rozsáhlá oprava kanalizace, při níž byly provedeny i potřebné vnitřní stavební úpravy, včetně nového vzhledu vstupních prostor. Ten ocenili už mnozí z vás, kteří k nám přicházíte. Také rekonstrukce pokojů pro hosty se blíží ke konci. Začátkem nového roku tak budeme moci znovu přijímat zájemce o duchovní obnovu.

S příchodem jara začaly práce na zahradě. Díky vydatné pomoci bratří noviců se podařilo odklidit trosky přístřešku, který nám v dubnu vyhořel. V červnu se zas o blaho zahrady postarali bratři postulanti. Ještě téhož měsíce přijel sám otec kvardián olomoucké komunity br. Šimon s br. Františkem a dalšími pomocníky, aby se ujali stavby nového přístřešku. Patří jim náš velký dík. A konečně, na zazimování zahrady má svůj podíl také skupinka čerstvých kapucínských postulantů.

Neopečovávala se však jen zahrada, také o naši stálou formaci bylo dobře postaráno. V květnu se pět našich sester zúčastnilo týdenního kurzu u sester klarisek v Brně, kde přednášel otec Johannes Schneider OFM o Závěti svaté Kláry. Na přelomu léta se uskutečnil kurz pro představené a formátorky kontemplativních řádů, který letos probíhal v domácím prostředí, u bratří kapucínů na Hradčanech, a hlavními tématy přednášek byla „osoba ideálního pedagoga“ a „duchovní boj“. Následně se s. Ráchel zúčastnila středoevropského setkání bratří juniorů, v jehož rámci měla pro bratry přednášku o kontemplaci podle listů sv. Kláry.

Krásným prázdninovým zastavením byly pro naše společenství týdenní exercicie začátkem srpna. Vedl je biblista, P. Josef Hřebík. Jeho hluboká zamyšlení nad některými často dramatickými příběhy Božích vyvolených ve Starém Zákoně v nás ještě dlouho nacházela svou ozvěnu.

Ze světového dění, provázeného naší intenzivní modlitbou, je třeba zmínit II. Mezinárodní setkání zástupkyň našeho Řádu v Mexiku, které se konalo začátkem června a jehož náplní byla intenzivní práce na obsahu našich Konstitucí; a událostí o něco (zeměpisně) bližší pak byl nezapomenutelný Světový den mládeže v polském Krakově. V obou těchto událostech jako by se brána Božího milosrdenství otevřela dokořán. Zpátky však k našemu místnímu dění.

Neděle 2. října nepatřila jen andělům strážným: v tento den naše s. Nina od Vtěleného Slova odevzdala Bohu svůj život složením svých prvních slibů. Hlavním celebrantem slavnostní Mše svaté byl o. provinciál br. Bonaventura Štivar. Pozvání přijali i další kněží. Klášterní kapli naplnilo mnoho bratří kapucínů, blízkých příbuzných i hojně známých, s nimiž jsme vytvořily krásné společenství vzájemné modlitby a přátelství. Děkujeme Bohu za milost povolání naší sestry a prosíme i vás, abyste s. Nině vyprošovali sílu jít „úzkou cestou“ následování, pro které se rozhodla.

Obě naše postulantky, Monika i Maruška, nás v průběhu roku opustily. Kéž je Pán provází na jejich dalších cestách životem.

Dne 24. listopadu jsme si děkovnou Mší svatou a setkáním se šternberskými farníky připomněly 20. výročí posvěcení našeho kláštera: mezi nejvzácnějšími obětními dary tak bylo na oltář přineseno dvacet let milosti našeho kontemplativního povolání prožívaného pro naše město, církev a celý svět.

Závěrem Vás chceme ujistit o naší vděčnosti a stálých modlitbách za vás. Každé úterý je za vás sloužena Mše svatá, zdroj i vrchol křesťanského života.

Přejeme Vám požehnané svátky Narození našeho Spasitele
a hojnost milostí v nadcházejícím roce.

vaše sestry klarisky-kapucínky